⚠️ A honlap felújítása folyamatban van, ezért sajnos a magyar változat jelenleg csak részlegesen érhető el. 
Szíves elnézésüket és megértésüket kérjük.

Yudit Kiss

Kiss Yudit független közgazdász kutató és író. Budapesten született. 1980-ban végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (jelenleg Budapesti Corvinus Egyetem) és ugyanitt szerzett doktori és kandidátusi fokozatot. Magyarországon, Mexikóban, Angliában és Svájcban dolgozott. 
Kutatási területe eredetileg a latin-amerikai országok, elsősorban Mexikó gazdasági és társadalmi fejlődése volt. Az 1990-es évek elejétől fő kutatási témája a közép-kelet európai átalakulás volt, különös tekintettel a hadiiparra. 2015 óta munkái elsősorban a társadalmi és gazdasági változások emberi következményeit vizsgálják.

Könyvek

Geneve Mundi


GENÈVE MUNDI. Six balades pour découvrir les empreintes du monde dans la ville.
(GENÈVE MUNDI. Hat genfi séta a nagyvilág nyomdokain)
Editions Slatkine, 2023.

Úgy tűnik, minden út Genfbe vezet! Befogadó város, találkozások földje, a sokszínű Genf mindig is nyitott volt a nagyvilág felé. 
Ez a könyv bemutatja, hogy az évszázadok során miként épült, alakult, változott a város az idegenből érkezett látogatóknak, menekülteknek, bevándorlóknak köszönhetően. A javasolt útvonalak nem kevesebb, mint 41 különböző országhoz kapcsolódó műemlék felfedezéséhez vezetnek, amelyek ezeknek a kapcsolatoknak a nyomait őrzik. 
Keljen útra és menet közben találkozni fog Cervantesszel, Michelangelóval, Nelson Mandelával, Violeta Parrával, örmény túlélőkkel, vietnami menekültekkel és olasz vendégmunkásokkal.

More Nights Than Days


More Nights Than Days. A Survey of Writings of Child Genocide Survivors. 
(Több éjjel volt, mint nappal. Áttekintés népirtást túlélt gyerekek írásairól.)
Central European University Press, 2023.

More Nights Than Days a holokausztot és a kambodzsai, ruandai és boszniai népirtásokat túlélő gyerekek tapasztalatainak egyedülálló feltárása. A gyerekek a fegyveres konfliktusok és népirtások fő áldozatai, ugyanakkor az eseményeket egyedi perspektívájuk prizmáján keresztül érzékelik és számos olyan túlélési technikát képesek mozgósítani, amelyekkel a felnőttek nem rendelkeznek. A kilencvenegy túlélő gyermek írásainak áttekintése az emberi könyörtelenség széles skáláját mutatja be. A szerző bőségesen idéz a könyvekből és közismert emlékiratok és önéletrajzi regények mellett számos kevéssé ismert szöveget is bemutat. Ezek az írások nemcsak rendkívüli értékű történelmi dokumentumok, hanem számos esetben megrázó, költői művek. 
Yudit Kiss nem történelmi tanulmányt vagy irodalomkritikát írt ezekről a könyvekről. Azt mutatja be, hogy a szerzők mit éltek át, mit éreztek és hogyan értelmezték, ami történt velük. A könyv magával ragadó és hozzáférhető olvasmány, amely közelképet mutat a pusztítás emberi dimenzióiról. A túlélő gyerekek által írt művek azt is bemutatják, hogy a szerzők milyen erőforrásokra és eszközökre tudtak támaszkodni, hogy meg tudják őrizni emberségüket az embertelenség legmélyebb bugyraiban is, értékes tanulságokat kínálva az ellenállásról és a kitartásról.

A könyv a CEU Press Open Access kiadványai között jelent meg. Itt letölthető: 📖

L’été où mon père est mort


Apám halálának nyara, Noran, Budapest 2006. 
Léto, kdy otec zemrel, Traduction tchèque par Anna Valentová, Dybbuk, Praha, 2010. 
The Summer My Father Died, Traduction anglaise par George Szirtes, Telegram, London, 2012.
 L’été où mon père est mort. Traduction française par Clara Royer, Editions de l’Antilope, Paris, 2023.

A könyv két magyar család történetét mutatja be a XX századi magyar történelem legfontosabb eseményeivel a háttérben. Az apa egy jómódú pesti zsidó családból származik, amelyet csaknem teljesen elpusztítanak a második világháború alatt. Az anya földtelen szabolcsi cselédek családjába születik. Az apa rejtegeti zsidó származását, az anya nem tud róla. A háború után újraépítik az életüket és meggyőződéses kommunistaként gyerekeiket is a kommunista eszmerendszerben nevelik fel. A könyv tengelyében az apa hosszú agóniájának és halálának elbeszélése áll, amely köré az elbeszélő lassú öntudatra ébredésének története fűződik. A szerző felfedezi zsidó gyökereit és a kommunista ideológia hiányosságait. Egyéni története tükrözi a „gulyás-kommunizmusban” felnőtt nemzedék tapasztalatait is.

A könyv visszhangja és a kritikák megtalálhatók itt.

La lessive


La lessive et autres histoires des femmes migrantes.
(A nagymosás. Történetek migráns nőkről)
Editions d'en bas, 2017.

A nagymosás 15 rövid írásból álló novellafüzér, olyan Genfben élő nőkről, akiket a háborúk, fegyveres konfliktusok, üldöztetés, nyomorúság vagy egy jobb élet reménye elszakított az otthonától. A valódi élettörténeteken alapuló elbeszélések főszereplői kemény megpróbáltatásokat éltek át, de volt erejük és bátorságuk újraépíteni az életüket. Algériától Törökországig, Argentínától Ruandáig, a különböző országokból, rendkívül eltérő kultúrákból és társadalmi közegekbol származó asszonyok történeteit az köti össze, ami mindnyájunkban közös: az élet értelmének keresése, a vágy, hogy olyan szabad, emberhez méltó életet éljünk, amelyben a szeretet, a szolidaritás és az igazság uralkodik.
Az egyéni élettörténetek mögött felvillannak a huszadik század drámai eseményei, amelyek emberek millióit tették hontalanná: az örmény népirtástól a Balkán háborúkig, a második világháborútól a Közel-Kelet hányatott történelméig. Az események dramaturgiáját követve az elbeszélések különböző műfajokban és stílusokban íródtak, a klasszikus novellától a meseszerű paraboláig, hol költői, hol tárgyilagos, hol ironikus hangnemben.

Könyvkritikák és a könyvvel kapcsolatos események itt találhatók.

Arms Industry Transformation


Arms Industry Transformation and Integration. The Choices of Central Europe.  
(Hadiipari átalakulás és integráció. Közép-Kelet Európa választási lehetőségei.)
Oxford University Press, 2014.

A hadiipar a közép-kelet-európai központilag irányított gazdasági rendszerek egyik tartóoszlopa volt. A hidegháború vége után az ágazat drámai változásokon ment keresztül: radikálisan leépítették, átszervezték és átstrukturálták a kialakuló új társadalmi-gazdasági rendszerek igényeinek megfelelően. Ezeknek a mélyreható változásoknak az egyik fő motorja a NATO és az Európai Unió kibővítése volt és a lehetőség, hogy a régió országai csatlakozzanak ehhez a két szervezethez. A katonai apparátus és a hadiipari vállalatok az integrációs folyamatok főszereplőivé váltak, ami lehetővé tette, hogy politikailag újra legitimálják magukat és új anyagi erőforrásokhoz jussanak. Az integrációs folyamat ugyanakkor jelentős, nem várt kihívásokat és korlátokat is hozott, amelyek váratlanul érték a térség hadiipari termelőit. 
A könyv 6 közép-kelet-európai ország – Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia hadiiparának összehasonlító elemzésén keresztül mutatja be, hogyan alkalmazkodtak a megváltozott hazai és nemzetközi politikai és gazdasági körülményekhez. A hidegháború végeztével a közép-kelet-európai fegyvergyártók olyan helyzettel találták szembe magukat, mint amilyennel a világ számos hadiipari vállalata szembesül manapság: a gazdasági, politikai és társadalmi környezet drámai átalakulásával. Tapasztalataik értékes tanulságokkal szolgálhatnak a kormányok és a vállalatok számára a 2008-as válság utáni globális          világgazdaságban.

A PDF itt tölthető le.

Bírálatok és részletek az angol nyelvű könyvoldalon.

Small arms and light weapons production in East, Central and SouthEast Europe.Small arms and light weapons production in East, Central and SouthEast Europe.
(Kis- és könnyűfegyvergyártás Közép-Kelet Európában)
Occasional Paper, No. 13. Small Arms Survey, Geneva, Oct 2004. 

 A tanulmány a kézi- és könnyűfegyver-gyártás alakulását vizsgálja az egykori keleti blokk hat országában: Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Romániában és Szerbia-Montenegróban. Bemutatja az ágazat helyzetét a hidegháború időszakában, a rendszerváltásokat követő drámai összeomlását, valamint a régió országaiban a fegyvergyártás megmentésére és megújítására irányuló különféle célokat és szerkezetátalakítási stratégiákat egy gyökeresen megváltozott belső és nemzetközi kontextusban. Az összehasonlító elemzések bemutatják, milyen tényezők járultak hozzá a szektor eredményeihez és mi volt az oka számos vállalat stagnálásának, illetve összeomlásának.

A PDF itt tölthető le.

The transformation of the defense industry in Hungary.

The transformation of the defense industry in Hungary.  
(A magyar védelmi ipar átalakulása).
Bonn International Center for Conversion, BICC Brief No.18. Bonn, 1999.

A tanulmány a magyar fegyvergyártás fejlődését követi nyomon az 1980-as évektől a 2000-es évek elejéig. Bemutatja, hogyan alakult át egy államilag szabályozott és védett szektorból, amely a Varsói Szerződés munkamegosztási rendszerén belüli feladatainak megvalósítására koncentrált, egy jelentősen összezsugorodott, nagyrészt privatizált szektorba, amely a NATO-tagság feltételeinek igyekszik megfelelni, miközben új exportpiacokat keres. A kiterjedt terepmunkára épülő tanulmány rávilágít az emberi tényezők és az ipari örökség fontosságára, az állam szerepének változására, a vállalati és regionális szintű döntések megnövekedett hatására, valamint a szektor összeomlásának és részleges megújulásának messzemenő gazdasági és társadalmi következményeire.

A PDF itt tölthető le.

Regional and employment consequences of the defense industry transformation in East Central Europe.


Regional and employment consequences of the defense industry transformation in East Central Europe.
(A hadiipari átalakulás regionális és munkaerő-piaci következményei Közép-Kelet Európában)
International Labour Office, Employment and Training Papers, No.32. Geneva, 1999.

A tanulmány a védelmi ipar szerkezetátalakítását elemzi nemzetgazdasági és regionális szinten a hidegháború utáni Magyarországon és Szlovákiában. Az ágazat mindkét országban válságba került.  A helyzet különösen súlyos volt Szlovákiában, ahol a hagyományos, nagyrészt nehézfegyver-gyártás a gazdaság egyik kulcs-ágazata volt és számos régióban domináns pozíciót töltött be. A két ország eltérő stratégiát választott: Magyarország meglehetősen laissez-faire politikát folytatott: nem lépett közbe, hogy megmentse az ágazat vállalatait, így többségük összeomlott. A megmaradt termelőket a gazdaságvezetés elsősorban exportorientált fejlődésre ösztönözte. 
Szlovákiában ellenben az állam továbbra is kulcsszerepet játszott a gazdaság irányításában. A vállalatok jelentős támogatásban részesültek, hogy a korszerűsített nemzeti fegyveres erők igényeit ki tudják szolgálni és új export piacokat találjanak. A tanulmány kiemeli az integrált regionális fejlesztési stratégiák előnyeit, amelyek jelentősen csökkenthetik a radikális átalakítások veszteségeit és pozitív szinergiákat teremthetnek.

A PDF itt tölthető le.

The Defence Industry in East Central Europe


The Defence Industry in East Central Europe. Restructuring and Conversion. 
(A hadiipar Kelet-Közép Európában. Restrukturálás és konverzió.)
Oxford University Press, 1997.

Az államszocializmus összeomlása és a hidegháború vége drámai átalakulásokat indított el Közép-Kelet-Európa hadiiparában. Kezdetben úgy tűnt, hogy a hidegháborús katonai kiadásokra fordított erőforrásokat át lehet irányítani békés célú gazdasági és társadalmi projektek finanszírozására. A következő évtized közepére azonban ez az optimizmus már elpárolgott és egyre világosabbá vált, hogy az alapvető átalakulások óriási erőforrásokat és jelentős időt igényelnek. 
A könyv bemutatja, miként alakult át a négy visegrádi ország – Csehszlovákia, majd utódállamai, a Cseh Köztársaság és Szlovákia, Magyarország és Lengyelország – hadiipara. Az első rész ismerteti a makroszintű átalakulási folyamatokat és a szektort érintő reformokat az egyes országokban. A második rész, a különböző országokban folytatott egyedülálló terepmunka alapján, a termelők nézőpontjából mutatja be a szektorban lejátszódott változásokat.

Bírálatok és részletek az angol nyelvű könyvoldalon.


Publikációk

Válogatott tudományos publikációk

 • More Nights Than Days. A Survey of Writings of Child Genocide Survivors. (Több éjjel volt, mint nappal. Áttekintés népirtást túlélt gyerekek írásairól.) Central European University Press, 2023.
 • New trends in weapons production in East Central Europe reflect major changes in the global arms industry (A közép-kelet-európai fegyvergyártás új tendenciái a globális védelmi ipar alapvető változásait jelzik), EUROPP – European Politics and Policy blog, London School of Economics, February 19th, 2015. 📖
 • Lessons from the post-cold war transformation of East Central Europe’s arms industry (A hidegháború utáni közép-kelet európai hadiipari átalakulás tanulságai). SIPRI Essays, 14 May, 2014. 📖
 • Arms Industry Transformation and Integration. The Choices of Central Europe. (A fegyveripar átalakulása és az integrációs folyamatok. Közép-Európa választási lehetoségei). Oxford University Press, 2014.
 • East-Central European Arms industries: Between consolidation and crisis. (Közép-Kelet Európa fegyveripara válság és konszolidáció között). Contemporary Security Studies, Vol. 32. No. 2. Fall 2011. 📖
 • Small arms and light weapons production in East, Central and SouthEast Europe. (Kis- és könnyűfegyvergyártás Közép-Kelet Európában). Small Arms Survey, Occasional Paper, No. 13. Geneva, Oct 2004. 📖
 • System changes, export-oriented growth and women in Hungary. (Rendszerváltás, export-orientált növekedés és a nők helyzete Magyarországon ). Europe-Asia Studies, Vol. 55. No.1. January, 2003. 📖
 • Defense industry consolidation in East Central Europe in the 1990s. (A hadiipar konszolidálódása a 90-es évek Közép-Kelet Európájában). Europe-Asia Studies, Vol.53. No. 4. 2001. 📖
 • The transformation of the defense industry in Hungary. (A magyar védelmi ipar átalakulása). Bonn International Center for Conversion, BICC Brief  No.18. Bonn, 1999 📖
 • Regional and employment consequences of the defense industry transformation in East Central Europe. (A hadiipari átalakulás regionális és munkaerő-piaci következményei Közép-Kelet Európában). International Labour Office, Geneva, Employment and Training Papers, No.32. 1999.   📖
 • The defense industry in East Central Europe. Restructuring and conversion.  (Hadiipar Kelet-Közép Európában. Szerkezetváltás és békés célú átalakítás).  Oxford University Press, 1997.
 • Sink or swim? Central European defense industry enterprises in the aftermath of the Cold War (Elsüllyed vagy fennmarad? Közép-Európa hadiipari vállalatai a hidegháború után ). Europe-Asia Studies, Vol. 47. No.5. 1995. 📖
 • Trapped in transition: Defense industry restructuring in Central Europe. (Az átmenet csapdájában. Védelmiipari átalakulás Közép-Európában). European Security, Vol. 4. No.1. 1995. 📖
 • Privatization and the emerging new ownership structure in East Central Europe: The case of Hungary. (Privatizáció és a kialakuló új tulajdonosi szerkezet Közép-Kelet Európában – Magyarország ). The European Journal of Development Research, Vol. 6. No.1. 1994. 📖
 • Privatization paradoxes in East Central Europe. (A privatizáció paradoxonai Közép-Kelet Európában) Eastern European Politics and Societies, Vol.8. No.1. 1994. 📖
 • Lost illusions? Defense industry conversion in Czechoslovakia 1989-1992. (Elveszett illuziók? Hadiipari átalakulás Csehszlovákiában ). Europe-Asia Studies, Vol. 45. No. 6. 1993. 📖
 • La formación del mercado interno en el México del siglo XIX.  (A mexikói belső piac kialakulása a 19. században). UNAM, Division de Posgrado de Economia, Working Papers Series, Mexico City, 1987. 
 • Informális társadalmi kapcsolatrendszerek Latin-Amerikában.  Közgazdasági szemle, Budapest, No. 6-7. 1986.
 • Elmaradottság és belső piac. Elméleti megközelítések. Társadalomtudományi Közlemények, No.1. 1984.
 • Pensamientos sobre la marginalidad a base del ejemplo venezolano (Gondolatok a marginalitásról: Venezuela esete). In: Zoltán Kollár (Ed.) Ensayos de estudiantes húngaros sobre Venezuela. Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapest, 1979.
A teljes tudományos publikácós lista megtalálható az angol nyelvű oldalon.
 

Irodalmi írások

 • La lessive et autres histoires de femmes migrantes, (A nagymosás. Történetek migráns nőkről) Editions d'en bas, 2017.
 • Spinach soup and Abbottabad (Spenótfőzelék és Abbottabad), Himal Southasian, 31 July 2015. 📖
 • The message of Zeev, the shoemaker (Zeev, a cipész üzenete) In: Georg Klein (Ed.) Nya tankar om kreativitet och flow (Créativité et ‘flow’ revisités) Brombergs, Stockholm, 2012. Original en anglais.
 • A voyage towards the “Other” (Utazás a "másik" felé), (Angol eredeti) Eurozine, 6. 7. 2011. 📖
  Eine Reise zum Anderen (Első megjelenés, németül), Lettre International, Berlin No. 90, Fall 2010.
  O calatorie catre celalalt, (Román fordítás) Lettre Internationale, Bucharest, No. 76. Dec 2010 - Jan 2011.
  Utazás a "másik" felé, (Magyar változat), Magyar Lettre International, Spring 2011.
 • Apám halálának nyara, Noran, Budapest 2006.
  Léto, kdy otec zemrel, Traduction tchèque Anna Valentová, Dybbuk, Praha, 2010.
  The Summer My Father Died, Traduction anglaise George Szirtes, Telegram, London, 2012.
  L’été où mon père est mort. Traduction française Clara Royer, Editions de l’Antilope, Paris, 2023. 
 • Shylock and the European Constitution. (Shylock és az európai alkotmány; angol eredeti ). Living in diversity, 20 Oct 2011.
  Shylock und die Integration. (Első megjelenés, németül). Lettre International, No. 72. Berlin, March 2006.
  Shylock si Constitutia europeana. (Román fordítás). Lettre Internationale, Bucharest, Summer No.58. 2006.
  Shylock és az integráció. (Magyar fordítás). Magyar Lettre Internationale, Summer No.61. 2006.
 • Durch ostliches gelande. (Képeslapok Európa szívéből. Első megjelenés, németül) Lettre International, Berlin, No. 29. 1995.
  Cartoline dal cuore d'Europa. (Olasz fordítàs). Lettera Internazionale, Roma, No. 43-44. 1995.
  Ilustrate din inima Europei. (Román fordítás). Lettre Internationale, Bucharest, No. 14. 1995.
 • Das fehlende Haus. (A hiányzó ház) Lettre International, Berlin, 1993. No. 23. 
  La casa desaparecida (Spanyol fordítás). Letra Internacional, Madrid, 1993. No. 30-31.
IRODALOMRÓL ÉS MŰVÉSZETRŐL SZÓLÓ CIKKEK

 • Ünnep a BMC-ben. (György Kurtág mesterkurzusa a BMC-ben), Élet és irodalom, Vol. LXVII. No. 31, Aug. 4. 2023.
 • Egy fokkal sötétebb. Klein György halálára. Élet és irodalom, Vol. LXI. No. 3, 20 January 2017.
 • A call from Damascus, (Telefonhívás Damaszkuszból. 'Várakozás', Mohammed Al Attar darabja Omar Abou Saada rendezésében), OpenDemocracy, 15 September 2016. 
 • Rough guide to Anthony Rudolf's library. (Útikönyv Anthony Rudolf könyvtárához), International Literary Quarterly, Spring, 2016. 
 • La mer ne nous accroche pas . (A tenger nem tart meg minket. Malik Nejmi dokumentumfilmje) Babelmed, 20 October, 2015. 
 • The Regard of Amar Kanwar. (Amar Kanwar tekintete. Amar Kanwar dokumentumfilmjeiről) Berfrois, August 4, 2015. 
 • Egy meg sem hallgatott tanú. Magyar Narancs, 16 Jan 2014. 
 • A witness who needs to be heard. János Nyíri, 1932–2002. (Angol fordítás) Hungarian Literature Online, 10 Feb. 2014. 
 • Chances of survival. Book review of Andrew Karpati Kennedy 'Chance survivor'. (Les chances de survivre, Critique littéraire) Poetry Nation Review, 214. Vol. 40 No. 2. Nov-Dec. 2013. 
 • Quand Catherine Zarcate rencontre le roi Salomon. (Catherine Zarcate találkozik Salamon királlyal. Catherine Zarcate előadóestje) Babelmed, 20 Nov 2013. 
 • Találkozás a Dohány utcai seriffel. Mohácsi János rendezése. Litera, 23 May 2013.

Közérdekű írások

 • GENÈVE MUNDI. Six balades pour découvrir les empreintes du monde dans la ville. (GENÈVE MUNDI. Hat genfi séta a nagyvilág nyomdokain), Editions Slatkine, 2023.
 • Facing violence: thoughts from Geneva. (Az erőszak világában),  OpenDemocracy, 18 December 2015. 📖
 • Actually existing Europe. (« Reálisan létező Európa ») , OpenDemocracy, 19 June 2015. 📖
 • Hungary’s municipal elections are unlikely to see Fidesz loosen its dominant hold over Hungarian politics. (Nem valószínű, hogy a magyar helyhatósági választások enyhíteni fogják a Fidesz politikai dominanciáját), London School of Economics, EUROPP - European Politics and Policy blog, 1 October, 2014. 📖
 • Brave new Hungary. (Szép, új Magyarország), OpenDemocracy, 17 September 2014.  📖
  Fagre nye Ungarn. (Dán fordítás),  Salon 55, 2 Oct 2014.
 • What pushes Eastern Europe’s Gypsies to the West?, (Miért mennek a kelet-európai romák Nyugatra?), Eurozine, Jan. 2014.  📖
 • Ce-i îndeamna pe romii din Europa sa mearga spre Vest? (Román fordítás) Dilema Veche, Jan 2014.  [Read article]
 • Winter chill over Hungary’s Autumn. (Fagyos szelek fújnak Magyarországon), OpenDemocracy, 9 Nov 2013.  📖
 • Letter from Tirana: Who is a guest in Europe’s house? (Levél Tiranából: Ki Európa vendége?), OpenDemocracy, 14 June, 2013.  📖
 • The end of Yugoslavia. (Jugoszlávia vége), OpenDemocracy, 9 July 2012.  📖
 • Reclaiming Europa and the uncontrolled power of business. .  (Európa visszaperelése avagy az üzlet ellenőrizetlen hatalma), OpenDemocracy, 9 July 2012.  📖
 • Viktor Orbán has crushed Hungary's 1989 dream. (Orbán Viktor összetörte Magyarország 1989-es álmait), The Guardian, 17 Jan 2012.  📖 
  What’s next in Hungary? (Original long version) Living in diversity, 18 January, 2012. 
 • Hungary’s choices one year on: in the land of ‘Revolutionary Voting Booths’. OpenDemocracy, 10 July 2011. 📖
  Magyarország választásai egy év után – „A szavazófülkék forradalmának” országa. (Hungarian translation) Galamus-csoport, 19 July, 2011. 
 • Egy játékos próféta halálára. Kiss Yudit írása a nemrég elhunyt Bródy Andrásról, 168 óra, 11 Jan 2011. 
 • Jestem zwierzyna lowna. (A célkeresztben), Gazeta Wyborcza, 11. Nov. 2007. 📖
 • Xenophobes, not workers are uniting across Europe. (A világ proletárjai helyett a xenofóbok egyesülnek), The Guardian, 29 Jan 2007. 📖
  Polish translation, Gazeta Wyborcza, 5 April, 2007.
 • Scandal in a small town. Understanding modern Hungary through the stories of three families, Book review (Botrány a kisvárosban. A mai Magyarország három család történetének tükrében. Könyvkritika),  Europe-Asia Studies, Vol. 56. No.3. May 2004. 📖
 • Swords back to replace ploughshares. (Kardból ekét), The Guardian, 8 Jan. 1994.
 • All slaves to the past. (A múlt rabjai), The Guardian, 21 Feb. 1992.
 • The new meaning of life. (Az élet új értelme),The Guardian, 2 Aug 1991.
 • The Second "No". Women in Hungary. (A második nem. A nők helyzete Magyarországon), Feminist Review, Special issue on Eastern Europe, 1991. No. 39.   📖
 • The Dark in Lands of Light.  (Sötétség a Fény földjén), The Guardian, 1 Apr. 1991.
 • Elogio de la peripheria. (A periféria dícsérete), El Nacional (Mexico City) 20 Nov. 1990.
 • La insoportable gravedad del ser. (A lét elviselhetetlen nehézsége),  Nexos (Mexico City), No.4. 1990.
 • No más sueños por favor. (Köszönjük, eleget álmodoztunk), El Nacional, 8 March 1990.
 • La difícil apertura húngara. (Nehéz nyitás Magyarországon), El Nacional, 12 Dec. 1989.
 • Frida Kahlo. Művészet, No. 4. Apr.1988.
 • Cerebros enjaulados o los límites de la creatividad socialista. (Kalitkába zárt agyak avagy a szocialista kreativitás határai),  Analogías, Universidad Iberoamericana, Mexico City, No.1. 1988.
Search